Bibelkunnskap, troslære og etikk

Kunnskapsmål:
1 Kunnskap om de klassiske bibelfagene fra en pentekostal teologisk innfallsvinkel.
2 Kjennskap til de etiske prinsipper sett på bakgrunn av bibelsyn, Gudsbilde og menneskesyn.
3 Kunnskap om Pinsebevegelsens konfesjonelle særtrekk sammenholt med andre kirkesamfunn

Ferdighetsmål:
1 Formidle den kristne tro til mennesker som er åndelig søkende
2 Drøfte etiske problemstillinger i lys av samfunnsdebatten

Holdningsmål:
1 Ønske om å realisere bibelens idealer om neste kjærlighet og rettferdighet i sitt eget liv
2 Ønske om å bidra til fred, forsoning og frigjøring for undertrykte mennesker

Innhold i fagområdet:
1 Bibelkunnskap
2 Troslære
3 Etikk
4 Konfesjonskunnskap

Pensum og litteraturliste