Kommunikasjon og kulturforståelse

Kunnskapsmål:
1 Ha innsikt i egen trostradisjon slik at man kan skille åpenbaringsinnhold fra kulturelle fenomener
2 Ha kjennskap til verktøy og virkemidler innen forkynnelse og informasjonsarbeid.
3 Ha tilegnet seg et helhetlig perspektiv på de utfordringer kristen forkynnelse har når det gjelder å nå ut med evangeliet i forskjellige kulturer.

Ferdighetsmål:
Kunne utlegge aktuelle bibeltekster, skriftlig eller muntlig.
Kunne redegjøre for det kristne trosinnhold i møte med andre livssyn
Kunne drive menighetsarbeid også der egen trostradisjon utgjør en minioritetskultur.

Holdningsmål:
Respektere andres kulturbetingede grenser
Velge passende uttrykksformer

Innhold i fagområdet:
1 Kommunikasjonsteori
2 Kontekstualisering av kristen tro
3 Tverkulturell kommunikasjon
4 Prekenlære

Pensum og litteraturliste