Praksisperiodene: Innhold og organisering

Studentenes praksis vil være rettet mot fire av de seks fagområdene, nemlig ledelse og selvutvikling, Menighets- og organisasjonsutvikling, kommunikasjon og kulturforståelse og diakoni og misjon.

Hensikten med praksis er å gi studentene dypere kjennskap til hvordan menighets- og misjonsarbeid i virkeligheten ledes og gi de mulighet til å se diakonalt og bistandsarbeide på nært hold. Studentene skal få innblikk i hvordan menighet og misjon er organisert og de skal få mulighet til trene på formidling av det kristne budskapet i ulike sammenhenger.

Studentenes praksis vil normalt være inndelt i 4 bolker relatert til de fire fagområdene som er i fokus for praksistiden. Hver praksisperiode vil da ha en varighet på 3 uker. Under visse omstendigheter kan det være ønskelig å slå sammen praksisbolker. Praksissted kan variere fra bolk til bolk.

Ved praksis i utlandet, vil normalt en veileder som representerer MBS være til disposisjon for studentene. Dette kan enten være en av MBS sine lærere eller en lokal person som er engasjert til dette oppdraget av MBS.

Det er avgjørende for studentenes utbytte av uteoppholdet at det gis solid oppfølging underveis. Det er de respektive lærerne ved MBS som har ansvaret for helheten i oppfølgingen, men noen oppgaver kan delegeres til lokal samarbeidspartner og lokal veileder.

En eller flere lærere fra Menighetsbibelskolen gjennomfører oppfølging i området der studentene har sin praksisperiode. Oppfølgingen skjer i form av individuelle og teamvise samtaler med studentene.

Under praksisperioden skal studentene lage en ukentlig rapport som redegjøres for målene for uken, hva som ble oppnådd, samt en evaluering med konkretisering av erfaringer og en konkretisering av virksomhetens gode og dårlige sider. Dette skal legges inn i en felles rapport fra gruppa.

Etter praksistiden samles alle studentene for debriefing individuelt og i plenum. Skolen vil evaluere studentenes erfaringer i lys av den undervisningen som er gitt. Studentene skal også avlevere en praksisrapport som inngår i studiemappen.