Opptakskrav og realkompetansevurdering

1. Menighetsbibelskolen tar inn studenter som har gjennomført videregående opplæring eller har tilsvarende realkompetanse.
2. Menighetsbibelskolen tar inn studenter som kan identifisere seg med skolens verdigrunnlag og teologiske basis.
3. Basert på attester og eventuelt intervju vil skolen vurdere søkernes egnethet for tjeneste i menighets- eller misjonsarbeid. Søkere med stor eller middels grad av egnethet tas inn fortløpende. Andre søkere får sin søknad vurdert etter 1. juli.
4. Opptak ved skolen betinger nødvendig kapasitet.
5. Et avslag på søknad om inntak kan ankes til skolens styre.

Retningslinjer for vurdering av realkompetanse
Skolens fagopplæring bygger på fullført videregående skole. For søkere som mangler helt eller delvis fullført videregående opplæring kan opptak til studiet likevel skje når:

1. Søker har fylt eller fyller 19 år i inntaksåret.
2. Søker har en realkompetanse som svarer til gjennomført videregående opplæring i fagene norsk og samfunnskunnskap på yrkesfaglig studieretning.
3. Søker har kunnskaper i faget kristendom tilsvarende bestått karakter i kristendomsdelen av faget religion på VKII allmennfaglig studieretning.
4. Søker viser modenhet og evne til muntlig refleksjon over etiske og livssynsmessige spørsmål.

De studenter som ønsker en vurdering av deres realkompetanse bør i god tid ta kontakt med skolen.